عضويت ، شرايط ، حق عضويت و منابع مالی :

ماده 7- عضويت :

عضويت كليه واحدها و شركت‌های توليدی در زمينه صنايع شوينده ، بهداشتی و آرايشی واجد شرايط زير در انجمن آزاد است و هيچ واحدی را نمي توان به قبول عضويت مجبور يا از درخواست عضويت منع كرد.

تبصره 1: اشخاص حقيقی و حقوقی ايراني مقيم خارج از كشور كه فعاليت آن‌ها مرتبط با فعاليت‌های انجمن باشد مي‎توانند به عضويت انجمن درآيند.

تبصره 2: اشخاص حقيقی و حقوقی خارجی مقيم ايران به شرط عمل متقابل كشور متبوع آنها در مورد ايرانيان مقيم آن كشور می‌توانند با رعايت مقررات اساسنامه به عضويت انجمن درآيند.

 

ماده 8- انواع عضويت عبارت است از :

الف ـ اصلی : شامل اشخاص حقيقی و حقوقی است كه مستقيماً مشغول فعاليت در امور مربوط به انجمن می‌‎باشند.

ب‎ـ افتخاری : شامل اشخاص حقيقی ( دانشگاهی، متخصصين ذي‎ربط و مديران و كارآفرينان وابسته و مرتبط با فعاليت انجمن و داشتن حداقل ده‎ سال تجربه كاری ) و نيز مراكز تحقيقاتی و مطالعاتی و اشخاص مندرج در تبصره‌های 1 و 2 ماده 7 می‌باشند.

تبصره 1: حضور اعضاء افتخاری در جلسات عمومی و مجامع انجمن بدون حق رأی، مجاز خواهد بود.

 

ماده 9- شرايط عضويت اشخاص حقيقی و حقوقی به عنوان عضو اصلی به شرح ذيل می‌باشد :

9ـ1ـ تسليم درخواست كتبی عضويت به دبيرخانه انجمن

9ـ2ـ داشتن تابعيت جمهوری اسلامی ايران

9ـ3ـ قبول و تعهد اجرای مقررات اين اساسنامه

9ـ4ـ اقامت در حوزه فعاليت انجمن

9ـ5ـ پرداخت ورودی برای يک بار و حق عضويت تعيين شده  بطور مرتب وساليانه

9ـ6ـ ارائه مداركي دال بر داير بودن صنعت و دارا بودن پروانه های بهره برداری وساخت معتبر از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی و وزارت صنايع و معادن و ساير مدارک مورد نياز  به تشخيص كميسيون پذيرش انجمن

9ـ7ـ  داشتن كارت عضويت معتبر اتاق‎ بازرگانی و صنايع و معادن ايران

تبصره 1: هريک از اعضاء كه شرايط عضويت انجمن را از دست بدهد، به تشخيص هيأت مديره، عضويت آن در انجمن معلق و ليكن ملزم به انجام تعهدات قبلی است و در صورتي‌كه مدت تعليق بيش از يكسال باشد عضويت لغو  می‌شود، عضو معلق حق رأي ندارد.

تبصره 2: تعيين ضوابط عضويت در انجمن از اختيارات مجمع عمومی است و هيأت مديره طبق مصوبه مجمع عمومی، ملزم به پذيرش عضويت متقاضيان می‌باشد ، چنانچه به دليل واجد شرايط نبودن بعضي از متقاضيان تقاضای عضويت آنان از سوی كمسيون پذيرش پذيرفته نگردد ، متقاضی می‌تواند اعتراض خود را به هيأت مديره انجمن تسليم نمايد. تصميمات هيأت مديره در اين مورد قطعی است .

تبصره 3: در مورد اعضاء انجمن كه قبل از اصلاح اساسنامه حاضر، به عضويت انجمن درآمده‌اند، بند 5 از ماده 9 با امهال يک سال تسری داده خواهد شد.

 

ماده 10: حق عضويت

مبلغ ورودی و حق عضويت ساليانه براي هريک از اعضاء انجمن، طبق آئين نامه ” پذيرش ” تعيين می‌گردد كه بايد به تصويب مجمع عمومي عادی رسيده‌ باشد. جلسه مجمع عمومي عادی، بنا به پيشنهاد هيأت مديره می‌تواند حق عضويت را با توجه به هزينه و بودجه ساليانه انجمن تغيير دهد.

 

ماده 11: استعفاء اعضاء:

هريک از اعضاء انجمن حق دارد از عضويت انجمن استعفاء دهد، در اين حال عضو مستعفی بايد ضمن تسويه حساب ديون معوقه، حق عضويت تا آخر سالی كه استعفاء در آن واقع شده‌است را به انجمن پرداخت كند.

تبصره 1:  رسيدگی به درخواست استعفاء اعضاء انجمن و قبول آن با كميسيون پذيرش انجمن خواهد بود.

 

مزایا :

  1. برخورداری از خدمات انجمن
  2. امکان ارائه نظرات و مسائل و مشکلات رویارو جهت انعکاس و پیگیری توسط انجمن در مراجع ذیربط
  3. دریافت اخبار، اطلاعات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها وقوانین و مقررات
  4. برخورداری از حمایت انجمن در مقابل اجحاف سازمان‌های دولتی و غیر دولتی
  5. برخورداری از خدمات آموزشی انجمن در زمینه‌های مختلف
  6. دریافت معرفی نامه به عنوان عضو، جهت ارائه به سازمان‌های مختلف و سفارتخانه‌ها
  7. برخورداری از تسهیلات خاص در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی
  8. برخورداری از امکانات ارتباطی انجمن نظیر وب سایت و فصلنامه و بانک اطلاعاتی
  9. برخورداری از امکانات دیگر نظیر حضور در مجامع عمومی و همچنین کمیته‌های تخصصی و امکان ارتباط گیری با سایر اعضا از طریق کارگروه‌های تخصصی و عمومی

 

 

X