معرفی انجمن:

انجمن، یگانه تشکل صنفی رسمی و سراسری تولیدکنندگان صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی بوده، که با بیش از 50000 شاغل مستقیم سهم اصلی تولیدات داخلی این رشته متعلق به اعضای آن است.

جایگاه این انجمن در اساسنامه و برنامه استراتژیک تعیین و تبیین شده است: انتظار می رود انجمن ستاد دیده بانی،  داور، وکیل و صدای رسای صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی باشد.

 انجمن صنايع شوينده، بهداشتي و آرايشي ايران به مثابه يگانه نماينده رسمي و واقعي اكثريت قريب به اتفاق توليدكنندگان اين رشته صنعتي خواهد كوشيد تا صداي رساي آنان در ارتباط با نهادها و سازمانهاي دولتي و غير دولتي ( داخلي و خارجي ) بوده و با تعامل سازنده و با انجام شناسائي، بررسي، مطالعه و مذاكره و پيگيري تلاش لازم را جهت اصلاح يا تصويب قوانين، مقررات و . . . به نحوي كه گرهگشاي مشكلات توليدكنندگان بوده و  فضاي مطلوب را براي انجام توليد، توزيع و صادرات محصولات در اين بخش فراهم آورد. انجمن به مثابه ديدهباني بيدار و تيزبين ارباب صنعت را از تهديدها و فرصتهاي كه در پيش است آگاه خواهد ساخت، انجمن تلاش خواهد كرد تا در داخل صنعت شوينده، بهداشتي و آرايشي ايران زمينه مناسب را جهت توسعه كمي و كيفي محصولات و ارتقاء دانش فني، تكنولوژي و نوآوري فراهم ساخته، ضمن معرفي توانمندي هاي آن در داخل و خارج از كشور و فتح باب رابطه اقتصادي،  قدرت رقابتپذيري آنان را به درجه اطمينان بخشي جهت حضور و نفوذ در بازارهاي جهاني ارتقاء دهد، انجمن زمينهاي فراهم خواهد ساخت تا رابطه بين توليدكنندگان داخلي بر مبناي رفاقت و رقابت سالم استوار شود، تا در نهايت ضمن تحكيم و گسترش اعتماد جامعه به محصولات داخلي، منافع قانوني اعضاء انجمن محفوظ و عضويت در انجمن مايه مباهات هر توليدكننده ايراني محصولات شوينده، بهداشتي و آرايشي باشد.

 

دانلود کاتالوگ معرفی انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران

X