اعضاء کمیسیون

 

 • جناب آقای محمد عالمی ( شرکت پاکشو )
 • جناب آقای منصور قدیمی ( شرکت پارس ایده سبز )
 • جناب آقای حمیدرضا حاجی ابراهیمی ( شرکت پاکسان )
 • جناب آقای حسن بغدادی ( شرکت محصولات بین المللی پارس )
 • سرکار خانم نازیلا هومان ( شرکت پاک حیات کیمیا پارس )
 • جناب آقای حمزه شهیدی ( شرکت پدیده شیمی قرن )
 • جناب آقای عبدالرضا مظفری ( شرکت پدیده شیمی پایدار )
 • سرکار خانم نوروزی ( شرکت پارس سولفیت )
 • جناب آقای علی صادقی ( شرکت کندر )
 • جناب آقای شهریار محمدی راد ( شرکت مروارید هامون )
 • جناب آقای جواد راد سعید ( شرکت پاکنام)

 

 

X