اعضاء کمیسیون

 

  • جناب آقای محمد نیلفروشان ( شرکت ایران ناژو )
  • جناب آقای علیرضا بیرجندی ( شرکت بحر آفرین )
  • جناب آقای احمدرضا نوری ( شرکت پاکرخ )
  • جناب آقای مهدی نور هاشمی ( شرکت جاوید )
  • جناب آقای امیر محمد علم بیگی ( شرکت زیباوش )
  • سرکار خانم هاجر نیکخواه ( شرکت دکتر عبیدی )
  • جناب آقای بهرام خسروی ( شرکت گلتاش )
  • جناب آقای پژمان پور محمدی ( شرکت نگارین گستر کیمیا )
  • جناب آقای مهدی پرچم آزاد ( شرکت عطر آگین )
  • جناب آقای ناصر خداشناس – مسئول آمار و اطلاعات ( شرکت آریان کیمیا تک )

 

 

X