آقای مهندس بختیار علم‌بیگی
رئیس هیئت مدیره
آقای دکتر علیرضا کیانی آذربایجانی
نائب رئیس هیئت مدیره
آقای مهندس جمشید فروزش
عضو هیئت مدیره
آقای مهندس بهرام زندی
خزانه دار
آقای مهندس حسام بیگدلو
دبیر انجمن
آقای مهندس مهدی صابری
عضو هیئت مدیره
آقای مهندس پیام شاه علی
عضو هیئت مدیره
آقای مهندس پیمان عزتی
بازرس
آقای مهندس مهدی زمانی
بازرس
آقای دکتر مجید پیرعلی همدانی
قائم‌مقام انجمن
خانم دکتر عارفه کمپانی سعید
مدیر آزمایشگاه انجمن
X