اعضاء کمیسیون

 

  • جناب آقای کمال شریف کنعانی ( شرکت اتکا )
  • جناب آقای محمد مرادی ( شرکت پاکرخش )
  • جناب آقای محمد رضا همتی ( شرکت من )
  • جناب آقای مرتضی نصیری ( شرکت پاکنام )
  • سرکار خانم رعنا اقوامی ( شرکت پاکوش )
  • سرکار خانم نوشین سیادت خو ( شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران )
  • جناب آقای پیمان خسروی ( شرکت نگین بهداشت )
  • جناب آقای میثم حبیبی ( شرکت یاس شیمی )
  • جناب آقای سجاد قنبری ( دبیرخانه انجمن )
X