اعضاء کمیسیون

 

 • جناب آقای محمد نیلفروشان ( شرکت ایران ناژو )
 • سرکار خانم نازیلا هومان ( شرکت پاک حیات کیمیا پارس )
 • جناب آقای میر مهدی هاشمی ( شرکت جی )
 • جناب آقای پیمان کیانیان ( شرکت خورشید فناروران نفیس )
 • سرکار خانم فاطمه جهانگیر ( شرکت دکتر جهانگیر )
 • جناب آقای حمیدرضا نقیب ( شرکت دکتر عبیدی )
 • جناب آقای علیرضا یار محمدی ( شرکت سروش طراوت طبیعت )
 • جناب آقای سید سعید جعفری ثابت ( شرکت سورفین )
 • جناب آقای کوروش اعتماد مقدم ( شرکت کیمیا فراز زیبایی )
 • جناب آقای علی صادقی ( شرکت نیکو پاک )
 • جناب آقای زمانی ( شرکت محب روپاک)

 

X