اعضاء کمیسیون

 • جناب آقای حمزه شهیدی – ریاست کمیسیون  ( شرکت پدیده شیمی قرن )
 • جناب آقای محمد عالمی ( شرکت پاکشو )
 • جناب آقای عبدالرضا مظفری ( شرکت پدیده شیمی پایدار )
 • جناب آقای حسن پاکزاد ( شرکت پاکسان )
 • جناب آقای علیرضا یارمحمدی ( شرکت سروش طراوت طبیعت )
 • جناب آقای رضا رفیعی ( شرکت محصولات بین المللی پارس )
 • جناب آقای هومن منتظری ( شرکت کندر )
 • جناب آقای محمد پایدار مقدم ( شرکت گلان )
 • جناب آقای عبدالرسول زارع دهقانانی ( شرکت زیباوش )
 • جناب آقای حسین چوپانیان ( شرکت پارس حیان )
 • سرکار خانم مهسان سلطانی ( شرکت پاکوش )
X