اعضاء کمیسیون

 

  • جناب آقای علی فاطمی –  ریاست کمیسیون ( شرکت گلتاش )
  • سرکار خانم عزیزه تیموری ( شرکت آرین گستر )
  • جناب آقای شروین مطهری ( شرکت پاکشیما )
  • جناب آقای مسعود مدنی ( شرکت صنایع بهداشتی ساینا )
  • سرکار خانم نفیسه نوذری ( شرکت لقمان )
  • سرکار خانم خرمی فر ( شرکت نیکو پاک )
  • سرکار خانم عارفه کمپانی ( مدیر آزمایشگاه انجمن )
X