اعضاء کمیسیون

 

  • سرکار خانم نگار حقیقی ( شرکت پارس حیان )
  • جناب آقای علی فاطمی ( شرکت گلتاش )
  • سرکار خانم ساناز اموری ( شرکت نگارین گستر کیمیا )
  • جناب آقای فریان همایونپور ( شرکت یونیلیور ایران )
  • جناب آقای علی محمد معصومی ( شرکت ویدا )
X