1.  حفظ و تحكيم و گسترش اعتماد جامعه به محصولات صنعت داخلی شوینده، بهداشتی و آرایشی .

                    2. رفع يا تعديل موانع حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، مالی پيش‎روی صنعت در انجام توليد و توزيع با كيفيت محصولات در مقياس مناسب.

                    3. ارتقاء دانش فنی، تكنولژی، نوآوری و كيفيت محصولات در حد استانداردهاي ملی و جهانی، تا توان رقابت در سطح بين‌المللی را دارا باشد.

                    4. ايجاد محيط مناسب برای فعاليت واحدهای كوچك و متوسط ( اصلاحات زير ساختی ) و تقويت و ظرفيت‌سازی براي آنان.

                    5. تهيه طرح آماده سازی صنعت داخلی جهت پيوستن به WTO و هماهنگی و اجراي آن .

                    6. حفظ و گسترش سهم صنعت از بازار داخلی و حضور مؤثر در بازارهاي آسيای ميانه، خاورميانه، آفريقا و آمريكای جنوبی .

                    7. ارتقاء كمی و كيفی عملكرد انجمن

X