اعضاء کمیسیون

 

  • جناب آقای محمد مرادی ( شرکت پاکرخش )
  • جناب آقای پیمان عزتی ( شرکت پاکشیما )
  • سرکار خانم هاجر نیکخواه ( شرکت دکتر عبیدی )
  • جناب آقای سلیمان رحیمی ( شرکت زیباوش )
  • سرکار خانم سمیرا فراهانی ( شرکت طراوت سبز باران )
  • سرکار خانم مونا مهرآوری ( شرکت فراز شیمی آوند )
  • سرکار خانم فریال فریدونی ( شرکت کهن شیمی آریا )
  • جناب آقای علی محمد زاده فریز هندی ( شرکت من )
  • جناب آقای سهیل رفعت خواه ( شرکت یونیلیور ایران )
  • جناب آقای احسان منتصر – مسئول اطلاعات و آمار ( شرکت صنایع بهداشتی پایدار )
X