شركت محترم

با توجه به تقاضای آن شركت محترم مبنی بر عضویت در این انجمن، خواهشمند است مقرر فرمائید مدارک ذیل همراه با فیش واریزی به مبلغ 40 میلیون ریال بطور علی الحساب به حساب جاری جام شماره 1769810285 بانک ملت شعبه فلسطین شمالی  و یا شماره کارت 6104338981976604 به نام انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران،‌ را به دبیرخانه انجمن واقع در ابتدای پاسداران، سه راه ضرابخانه، سروستان 10، کوچه اعلائی، پلاک 20، طبقه دوم با کد پستی 1661965813 تحویل فرمایند.

  1.  تصویر برابر اصل شده آگهی تأسیس شرکت در روزنامه رسمی کشور با آخرین تغییرات
  2.  تصویر برابر اصل شده پروانه های تأسیس و بهره برداری از وزارت صنایع (آخرین تمدید)
  3.  تصویر برابر اصل شده پروانه های تأسیس،‌بهره برداری و ساخت از وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشکی (‌آخرین تمدید)‌
  4. تصویر پروانه های کاربرد علامت استاندارد در صورت وجود ( آخرین تمدید )
  5. تصویر برابر اصل شده کارت عضویت معتبر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
  6. اصل فرم تکمیل  تقاضای عضویت  با مهر و امضای مدیر عامل که ضمیمه میباشد
  7.  تصویر برابر اصل شده حداقل یک مورد پروانه ساخت و به علاوه تصویر مابقی پروانه های ساخت
  8. تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل

متعاقباً موضوع در کمیسیون پذیرش انجمن طرح و نتیجه به آن شرکت محترم اعلام خواهد گردید.

X