تبديل انجمن صنايع شوينده، بهداشتی و آرايشی ايران به الگوی كارامدی و اثر بخشی نزد اعضاء، انجمن‎های

صنفی داخلی و تشكل‎های مشابه منطقه‌‎ای.

X