فعالیت های آموزشی انجمن (سمینار و دوره)

 

– با توجه به بررسی های انجام شده بر روی دوره های آموزشی فراگیر برگزار شده توسط انجمن به صورت مجازی در سال 1399 و با توجه به اختلاف فاحش حاضرین در دوره های حضوری(متوسط 35) در سال 1398 و مجازی (متوسط 7) در سال 1399 و بر اساس نظرات هیات مدیره مقرر شد این دوره ها در سال 1400 تا کاهش محسوس فراگیری پاندمی کرونا و امکان برگزاری مجدد کلاس های حضوری متوقف گردد.

 

 

 

فعالیت آموزشی آزمایشگاه

– برگزاری دوره های کاراموزی برای مسئولین فنی و مدیران کنترل کیفیت (به صورت مجازی)

X