دوره های آموزشی انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران در سال 1398 به شکل یک تقویم آموزشی مدون براساس نیازسنجی از صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی با برنامه ریزی کمیسیون آموزش به ریاست آقای مهندس فاضلیان و با تایید نهایی هیات مدیره انجمن مصوب و به شرح ذیل برگزار گردید :

 

 

 

  • دوره سورفکتانت ها و سولفوناسیون در تاریخ های 18 و 19 تیر ماه 98

مدرسین : آقای مهندس باباجانزاده و آقای مهندس صالحی

شرکت بازدید کننده : پدیده شیمی غرب، پدیده شیمی جم

تعداد افراد شرکت کننده : 23 نفر

 

  • دوره مارکتینگ و برندینگ در تاریخ 5 شهریورماه

مدرس : آقای مهندس امینی نیک

تعداد افراد شرکت کننده : 16 نفر

 

  • دوره ساخت و فرمولاسیون محصولات آرایشی در تاریخ های 12 و 13 شهریور ماه 98

مدرس : آقای مهندس میرزائیان

شرکت بازدید کننده : پارس حیان

تعداد افراد شرکت کننده : 34 نفر

 

  • دوره محصولات مراقبت از دهان و دندان در تاریخ 28 آبان ماه 98

مدرس : آقای دکتر فاطمی

تعداد افراد شرکت کننده : 14 نفر

 

  • دوره فرآیند و فرمولاسیون صابون در تاریخ های 12 و 13 آذر ماه 98

مدرس : آقای مهندس مسجدی

تعداد افراد شرکت کننده : 16 نفر

 

  • دوره حاکمیت شرکت برای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره در تاریخ 9 مهر ماه 98

مدرسین : آقای دکتر کیانی – آقای دکتر رجبی

تعداد افراد شرکت کننده : 15 نفر

 

  • دوره آشنایی با اصول GMP و ضوابط و الزامات تولید  در تاریخ 13 آبان ماه 98

مدرس : خانم دکتر حسینی

تعداد افراد شرکت کننده : 26 نفر

  • دوره Fabric Care & Dish Care در تاریخ های 25، 26 و 27 آذر ماه 98

مدرس : خانم دکتر کمپانی

تعداد افراد شرکت کننده : 13 نفر

کارخانه محل بازدید : پاکشو

X