همایش روز اقتصاد سنگال و بررسی فرصت های همکاری و سرمایه گذاری-اتاق ایران

همایش روز  اقتصاد سنگال و بررسی فرصت های همکاری و سرمایه گذاری-اتاق ایران

ویرایش شده در شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸