ارسال اطلاعات کمکهایی که به مناطق سیل زده انجام گردیده است

ارسال اطلاعات کمکهایی که به مناطق سیل زده انجام گردیده است

ویرایش شده در چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸