مکاتبه انجمن با ریاست مجلس شورای اسلامی درخصوص وضعیت صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی و مشکلات ایجاد شده

مکاتبه انجمن با ریاست مجلس شورای اسلامی درخصوص وضعیت صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی و مشکلات ایجاد شده

 

ویرایش شده در یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷