شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ، بهداشتی، سلولزی، ماشین آلات ایران- تبریز (مداکسپو)

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ، بهداشتی، سلولزی، ماشین آلات ایران- تبریز (مداکسپو)

ویرایش شده در چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷