نمایشگاه بین المللی بازرگانی پاکستان

نمایشگاه بین المللی بازرگانی پاکستان

برگزاری سومین نمایشگاه بین المللی بازرگانی پاکستان

تاریخ برگزاری : ششم تا هشتم اسفند ماه


لینک فرم ثبت نام در نمایشگاه      

  http://dhci.org/Upload/e944076d-f590-445b-8fc0-f3fd784eaa05.pdf

 

ویرایش شده در سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۰