" اهداف کلان "

 

 

1.حفظ و تحكيم و گسترش اعتماد جامعه به محصولات صنعت داخلي ش.ب.آ .

 

2.رفع يا تعديل موانع حقوقي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، مالي پيش‎روي صنعت در انجام توليد و توزيع با كيفيت محصولات در مقياس مناسب.

 

3.ارتقاء دانش فني، تكنولژي، نوآوري و كيفيت محصولات در حد استانداردهاي ملي و جهاني، تا توان رقابت در سطح بين‎المللي را دارا باشد.

 

4.ايجاد محيط مناسب براي فعاليت واحدهاي كوچك و متوسط ( اصلاحات زير ساختي ) و تقويت و ظرفيت‌سازي براي آنان.

 

5.تهيه طرح آماده سازي صنعت داخلي جهت پيوستن به WTO و هماهنگي و اجراي آن .

 

6.حفظ و گسترش سهم صنعت از بازار داخلي و حضور مؤثر در بازارهاي آسياي ميانه، خاورميانه، آفريقا و آمريكاي جنوبي .

 

7.ارتقاء كمي و كيفي عملكرد انجمن