" مأموريت "

 

انجمن صنايع شوينده، بهداشتي و آرايشي ايران به مثابه يگانه نماينده رسمي و واقعي اكثريت قريب به اتفاق توليدكنندگان اين رشته صنعتي خواهد كوشيد تا صداي رساي آنان در ارتباط با نهادها و سازمانهاي دولتي و غير دولتي ( داخلي و خارجي ) بوده و با تعامل سازنده و با انجام شناسائي، بررسي، مطالعه و مذاكره و پي‎گيري تلاش لازم را جهت اصلاح يا تصويب قوانين، مقررات و . . . به نحوي كه گره‎گشاي مشكلات توليدكنندگان بوده و  فضاي مطلوب را براي انجام توليد، توزيع و صادرات محصولات در اين بخش فراهم آورد. انجمن به مثابه ديده‎باني بيدار و تيزبين ارباب صنعت را از تهديدها و فرصتهاي كه در پيش‎ است آگاه خواهد ساخت.

 

انجمن تلاش خواهد كرد تا در داخل صنعت شوينده، بهداشتي و آرايشي ايران زمينه مناسب را جهت توسعه كمي و كيفي محصولات و ارتقاء دانش فني، تكنولوژي و نوآوري فراهم ساخته، ضمن معرفي توانمنديهاي آن در داخل و خارج از كشور و فتح باب رابطه اقتصادي، قدرت رقابت‎پذيري آنان را به درجه اطمينان بخشي جهت حضور و نفوذ در بازارهاي جهاني ارتقاء دهد.

 

انجمن زمينه‎اي فراهم خواهد ساخت تا رابطه بين توليدكنندگان داخلي بر مبناي رفاقت و رقابت سالم استوار شود، تا در نهايت ضمن تحكيم و گسترش اعتماد جامعه به محصولات داخلي، منافع قانوني اعضاء انجمن محفوظ و عضويت در انجمن مايه مباهات هر توليدكننده ايراني محصولات شوينده، بهداشتي و آرايشي باشد.