خطوط تلفن انجمن و آزمایشگاه:

26714581

26714586

26714597 

آدرس دبیرخانه:

تهران-  خیابان دکتر شریعتی -ابتدای بزرگراه همت شرقی- کوچه شهید اعلائی (سروستان 10) پلاک 20 طبقه دوم

کدپستی 1661965814

آدرس آزمایشگاه: تهران-  خیابان دکتر شریعتی -ابتدای بزرگراه همت شرقی- کوچه شهید اعلائی (سروستان 10) پلاک 20 طبقه سوم

 کدپستی 1661965815

فکس دبیرخانه  انجمن: 26714316

فکس آزمایشگاه : 26714327