فصلنامه شماره 47 ویرایش شده در دوشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۵توضیحات بیشتر