لغو اخذ گواهی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم برای صدور و تمدید ضمانت نامه

پرینت
لغو اخذ گواهی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم برای صدور و تمدید ضمانت نامه

 

دانلود 1

دانلود 2

دانلود 3

دانلود4

دانلود 5

دانلود6

دانلود 7

 

 

ویرایش شده در چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۸