گزارش تهیه شده در سفارت جمهوری اسلامی در خصوص دوحه و وضعیت مالیات و تعرفه های گمرکی

پرینت
گزارش تهیه شده در سفارت جمهوری اسلامی در خصوص دوحه و وضعیت مالیات و تعرفه های گمرکی

 

 

ویرایش شده در چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸