نامه اتاق تهران درخصوص اعزام هیات تجاری متشکل از بازرگانان و تولیدکنندگان به ایروان

پرینت
نامه اتاق تهران درخصوص اعزام هیات تجاری متشکل از بازرگانان و تولیدکنندگان به ایروان


ویرایش شده در دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸