نامه شرکت بازرگانی الماس بران درخصوص آماده بودن 50 عدد واگن باری مسقف لبه بلند و لبه کوتاه جهت بهره برداری اعضاء

پرینت
نامه شرکت بازرگانی الماس بران درخصوص آماده بودن 50 عدد واگن باری مسقف لبه بلند و لبه کوتاه جهت بهره برداری اعضاء


ویرایش شده در یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸