معرفی مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی یکی از مراکر برگزاری همایش های کشور

پرینت
معرفی مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی  یکی از مراکر برگزاری همایش های کشور

 

 

ویرایش شده در یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸