نامه اتاق بازرگانی ایران در ارتباط با کارگاه رایگان دو روزه با عنوان "اثر استراتژی های کارآفرینی بر توسعه شرکتهای کوچک و متوسط"

پرینت
نامه اتاق بازرگانی ایران در ارتباط با کارگاه رایگان دو روزه با عنوان "اثر استراتژی های کارآفرینی بر توسعه شرکتهای کوچک و متوسط"

ویرایش شده در دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸