نامه اتاق بازرگانی در ارتباط با برگزاری پنجمین نمایشگاه بین المللی بازسازی سوریه-26 الی 30 شهریور سال جاری

پرینت
نامه اتاق بازرگانی در ارتباط با برگزاری پنجمین نمایشگاه بین المللی بازسازی سوریه-26 الی 30 شهریور سال جاری

ویرایش شده در دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸