صورتجلسه توافق انجمن با شرکت صنایع شیمیایی ایران درخصوص عرضه اختصاصی و تعیین قیمت الکیل بنزن خطی

پرینت
صورتجلسه توافق انجمن با شرکت صنایع شیمیایی ایران درخصوص عرضه اختصاصی و تعیین قیمت الکیل بنزن خطی

 

 

.

ویرایش شده در سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷