مکاتبه انجمن با مقام معظم رهبری درخصوص وضعیت صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی و مشکلات ایجاد شده

پرینت
مکاتبه انجمن با مقام معظم رهبری درخصوص وضعیت صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی و مشکلات ایجاد شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ویرایش شده در یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷