هیأت تجاری و اقتصادی از سوریه در اتاق تهران شنبه 28 مهرماه

پرینت
هیأت تجاری و اقتصادی از سوریه در اتاق تهران شنبه 28 مهرماه

ویرایش شده در شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۷