اعلام پیش آگهی دستورالعمل ها و بخشنامه ها در زمان معقول ، قبل از ابلاغ آنها به منظور جلوگیری آنها به منظور جلوگیری از خسارت به فعالان اقتصادی

پرینت
اعلام پیش آگهی دستورالعمل ها و بخشنامه ها در زمان معقول ، قبل از ابلاغ آنها به منظور جلوگیری آنها به منظور جلوگیری از خسارت به فعالان اقتصادی

 

 

ویرایش شده در شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷