مکاتبات و پیگیری های انجمن در ارتباط با افزایش غیرقابل تصور قیمت مواد اولیه نظیر LAB ، پلی اتیلن ، کارتن و مقوا

پرینت
مکاتبات و پیگیری های انجمن در ارتباط با افزایش غیرقابل تصور قیمت مواد اولیه نظیر LAB ، پلی اتیلن ، کارتن و مقوا

ویرایش شده در یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷