اصلاح بند 5 موصوبه 97/5/16 و لغو الزام پرداخت مابه التفاوت برای سه گروه کالائی

پرینت
اصلاح بند 5 موصوبه 97/5/16 و لغو الزام پرداخت مابه التفاوت برای سه گروه کالائی

 

ویرایش شده در یکشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۷