درصد ضرایب سود و هزینه های عمده فروشی و خرده فروشی کالا (مصوبه85/15/6 ) کمیسیون هیأت عالی نظارت

پرینت
درصد ضرایب سود و هزینه های عمده فروشی و خرده فروشی کالا (مصوبه85/15/6 ) کمیسیون هیأت عالی نظارت


ویرایش شده در یکشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۷