سند نقشه راه همکاریهای صنعت، حمل و نقل و گردشگری با رویکرد معرفی بخشهای خصوصی کشور ایران و ازبکستان

پرینت
سند نقشه راه همکاریهای صنعت، حمل و نقل و گردشگری با رویکرد معرفی بخشهای خصوصی کشور ایران و ازبکستان

دانلود فایل نامه و ضمائم

ویرایش شده در چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷