مصوبه هیات وزیرات درخصوص کاهش نرخ کارمزد (حق بیمه) صندوق ضمانت برای کشورهای افریقایی

پرینت
مصوبه هیات وزیرات درخصوص کاهش نرخ کارمزد (حق بیمه) صندوق ضمانت برای کشورهای افریقایی

 

 

ویرایش شده در چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷