بخشنامه صادره از سوی معاونت اول ریاست جمهوری در ارتباط با چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصاد کشور

پرینت
بخشنامه صادره از سوی معاونت اول ریاست جمهوری در ارتباط با چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصاد کشور

 

 

ویرایش شده در شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷