تکمیل جدول جهت شرکتهایی که با حداقل اسناد کالا را ترخیص ولی تخصیص ارز نگرفته اند

پرینت
تکمیل جدول جهت شرکتهایی که با حداقل اسناد کالا را ترخیص ولی تخصیص ارز نگرفته اند

 

ویرایش شده در چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹