آگهی دعوت به مجمع عادی و فوق العاده نوبت اول- دبیرخانه انجمن 13 مهر 1399

پرینت
آگهی دعوت به مجمع عادی و فوق العاده نوبت اول- دبیرخانه انجمن  13 مهر 1399

 

ویرایش شده در شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹