ارائه پیشنهادات به منظور تسهیل و تسریع در فرایند بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصاد کشور

پرینت
ارائه پیشنهادات به منظور تسهیل و تسریع در فرایند بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصاد کشور

 

 

 

 

ویرایش شده در شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹