عدم مجوز قانونی آزمایشگاه پژوهش آزما تبریز برای انجام آزمون میکروبی و ویروس شناسی

پرینت
عدم مجوز قانونی آزمایشگاه پژوهش آزما تبریز برای انجام آزمون میکروبی و ویروس شناسی

 

 

 

 

ویرایش شده در دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹