تعویق هفتمین دوره مجمع توسعه بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط غرب آفریقا-7-9 خرداد

پرینت
تعویق هفتمین دوره مجمع توسعه بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط غرب آفریقا-7-9 خرداد

 

ویرایش شده در چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹