اعلاام آمادگی اتاق تهران جهت تامین نیاز دستکش و مواد ضدعفونی کننده سطوح و دست اعضاء تشکل ها

پرینت
اعلاام آمادگی اتاق تهران جهت تامین نیاز دستکش و مواد ضدعفونی کننده سطوح و دست اعضاء تشکل ها

ویرایش شده در شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹